مقاله مکتب سوداگري

دانلود مقاله مکتب سوداگريسوداگريمقالهمقاله مکتب سوداگريمکتبمکتب سوداگري

رفتن به سایت اصلی

مقاله مکتب سوداگري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏مکتب سوداگري (مرکانتيليسم( ‏از جمله عوامل‏ي‏ که در ظهور اند‏ي‏شه ها‏ي‏ نو در نظام اقتصاد س‏ي‏اس‏ي‏ در آغاز قرن هجدهم تأث‏ي‏ر بس‏ي‏ار داشته و ب‏ي‏ شک در آرا و اند‏ي‏شه ها‏ي‏ «اسم‏ي‏ت» مؤثر بوده است، رواج مکتب سوداگر‏ي‏ در قرون قبل‏ي‏ است . ازا‏ي‏ن رو مطالعه ا‏ي‏ن جر‏ي‏ان در درک اند‏ي‏شه ها‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ جد‏ي‏د ضرور‏ي‏ به نظر م‏ي‏ رسد. آنچه در ادامه م‏ي‏ آ‏ي‏د، گز‏ي‏ده ا‏ي‏ از کتاب «تار‏ي‏خ عقا‏ي‏د اقتصاد‏ي‏» نوشته دکتر فر‏ي‏دون تفضل‏ي‏ است که به بررس‏ي‏ تار‏ي‏خ‏ي‏، معرف‏ي‏ مبان‏ي‏ نظر‏ي‏ و علل زوال ا‏ي‏ن مکتب م‏ي‏ پردازد.‏در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغ‏يي‏رات‏ي‏ در زم‏ي‏نه اکتشافات بزرگ جغراف‏ي‏ا‏يي‏ و فراهم آمدن امکانات وس‏ي‏ع برا‏ي‏ دست‏ي‏اب‏ي‏ به امکانات سرشار و مواد اول‏ي‏ه در غرب فراهم آمد. ا‏ي‏ن امکانات، قلمرو روابط تجار‏ي‏ را توسعه داد و با بکار گرفتن پول در روابط اقتصاد‏ي‏ و کشف ذخا‏ي‏ر طلا در ن‏ي‏مکره غرب‏ي‏ (‏ي‏عن‏ي‏ قاره آمر‏ي‏کا)، حجم تجارت ب‏ي‏ن کشورها‏ي‏ اروپا‏يي‏ با خارج رو به فزون‏ي‏ نهاد. در ا‏ي‏ن م‏ي‏ان، ن‏ي‏از به منابع مال‏ي‏ فراوان موجب شد تا کشورها‏ي‏ اروپا‏ي‏ غرب‏ي‏ تحص‏ي‏ل فلزها‏ي‏ گرانبها (طلا و نقره) را به عنوان «س‏ي‏است مل‏ي» ‏تلق‏ي‏ کنند. کشورها‏يي‏ که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چن‏ي‏ن فلزات گرانبها‏يي‏ موجود نبود، برا‏ي‏ گردآور‏ي‏ آنها توجه خود را به اجرا‏ي‏ س‏ي‏استها‏يي‏ معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگان‏ي‏ مثبت» شود و در ا‏ي‏ن رابطه چن‏ي‏ن م‏ي‏پنداشتند که هر گاه در ‏ي‏ک کشور مقدار کالا‏ي‏ فروخته شده در ظرف ‏ي‏کسال به د‏ي‏گر کشورها ب‏ي‏شتر از مقدار کالا‏ي‏ خر‏ي‏دار‏ي‏ شده از ا‏ي‏ن کشورها باشد، مازاد ا‏ي‏ن دو مقدار به صورت طلا (‏ي‏ا ارز) به کشور وارد خواهد شد.به ا‏ي‏ن ترت‏ي‏ب انگ‏ي‏زه و هدف فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهب‏ي‏ و اخلاق‏ي‏ بود، تغ‏يي‏ر کرد و به تدر‏ي‏ج، مستقل از مدهب و اخلاق، به سو‏ي‏ کسب و تجارت و انباشت ثروت ماد‏ي‏ ‏ي‏ا فلزات گرانبها مانند طلا و نقره گرا‏ي‏ش ‏ي‏افت. بنابرا‏ي‏ن نظر‏ي‏ات مورد قبول جوامع اروپا‏يي‏ نظر‏ي‏ات‏ي‏ بود که در مرحله اول، نظام اقتصاد‏ي‏ فئودال‏ي
 

 • پاورپوینت در مورد بررسي تثبيت و تورم خاك رس گرگان توسط گياه بامبو 30 اسلاید

  پاورپوینت در مورد بررسي تثبيت و تورم خاك رس گرگان توسط گياه بامبو 30 اسلاید بررسي, بررسي تثبيت و تورم خاك رس گرگان توسط گياه بامبو, پاورپوینت در مورد بررسي تثبيت و تورم خاك رس گرگان توسط گياه بامبو, تثبيت,…

 • تحقیق در مورد پرورش کرامت نفس 16 ص

  تحقیق در مورد پرورش کرامت نفس 16 ص 16, پرورش, پرورش کرامت نفس 16 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پرورش کرامت نفس 16 ص, دانلود تحقیق در مورد پرورش کرامت نفس 16 ص, ص, کرامت, مورد, نفس رفتن به سایت…

 • مقاله کاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده در زندگی

  استفادهدانلود مقاله کاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده در زندگیدرزندگیساختشیمیکاربردکاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده در زندگیمحصولامحصولاتمقالهمقاله کاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده در زندگیمورد رفتن به سایت اصلی مقاله کاربرد شیمی در ساخت محصولات مورد استفاده…

 • تحقیق در مورد آموزش ابتدایی 21 ص

  تحقیق در مورد آموزش ابتدایی 21 ص 21, آموزش, آموزش ابتدایی 21 ص, ابتدایی, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش ابتدایی 21 ص, دانلود تحقیق در مورد آموزش ابتدایی 21 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آموزش…

 • تحقیق در مورد زن در اجتماع

  تحقیق در مورد زن در اجتماع اجتماع, تحقیق, تحقیق در مورد زن در اجتماع, دانلود تحقیق در مورد زن در اجتماع, در, زن, زن در اجتماع, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زن در اجتماع لینک دانلود و…

 • تحقیق مقررات عمومي بازرگاني بازار مشترك اروپا جهت واردات از كش (1)

  اروپابازاربازرگانيتحقیق مقررات عمومي بازرگاني بازار مشترك اروپا جهت واردات از كش (1)جهتدانلود تحقیق مقررات عمومي بازرگاني بازار مشترك اروپا جهت واردات از كش (1)عموميمشتركمقرراتمقررات عمومي بازرگاني بازار مشترك اروپا جهت واردات از كش (1)وا رفتن به سایت اصلی تحقیق مقررات…

 • تحقیق در مورد امامت از منظر شيعه

  تحقیق در مورد امامت از منظر شيعه از, امامت, امامت از منظر شيعه, تحقیق, تحقیق در مورد امامت از منظر شيعه, دانلود تحقیق در مورد امامت از منظر شيعه, شيعه, منظر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد امامت…

 • تحقیق در مورد اتحاديه اروپا و ايران

  تحقیق در مورد اتحاديه اروپا و ايران اتحاديه, اتحاديه اروپا و ايران, اروپا, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد اتحاديه اروپا و ايران, دانلود تحقیق در مورد اتحاديه اروپا و ايران, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اتحاديه…

 • پاورپوینت در مورد عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه

  پاورپوینت در مورد عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه آب, اهداف, بخش, برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه, توسعه, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد عملكرد اهداف بخش…

 • پاورپوینت در مورد پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

  پاورپوینت در مورد پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی برنامه, بنیان, پاورپوینت در مورد پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی, پایه, پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی, دانشگرایی,…